Zone E : ตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ข้อมูลโซน E : ตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เป็น 1 ใน 14 โซนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมนฑล ประกอบด้วย 7 โซนย่อย ได้แก่

E1: หทัยราษฎร์
E2: นิมิตรใหม่
E3: หนองจอก
E4: สุวินวงศ์
E5: ฉลองกรุง
E6: เจ้าคุณทหาร
E6: สุขภิบาล 2-3

 

ที่อยู่อาศัยอยู่ในโซน E : ตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ตำแหน่งที่ตั้ง : ทำเล E พื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ เชื่อมต่อตั้งแต่แยกลำสาลี ฝั่งสุขาภิบาล 3 – ถนนเสรีไทย สู่พื้นที่หทัยราษฎร์ นิมิตใหม่ หนองจอก ซึ่งยังอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ด้านทิศใต้กินพื้นที่ฝั่งตอนบนของเส้นถนนมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพฯ-ชลบุรี สายใหม่) ฝั่งขาออกเมืองไปจรดวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก)

 

 

สัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่

 

ที่อยู่อาศัยที่ยังเปิดขายในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ ซึ่งมีสัดส่วนหน่วยขายเกือบ 80% ของหน่วยที่ยังเปิดขายอยู่ในพื้นที่ (ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561)

 

 

ราคาเฉลี่ยบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียมที่ยังเปิดขายอยู่ในพื้นที่

 

(ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2560)

ราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยต่อหน่วย

 

บ้านเดี่ยว 5.668 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 1.541 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยราคาทั้ง 14 โซนในกรุงเทพฯและปริมนฑล
บ้านเดี่ยว 7.054 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 3.704 ล้านบาท

 

 

 

สรุปภาพรวมตลาด

 

ราคาเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 10

ราคาเฉลี่ยรวมในพื้นที่ ใกล้กับ ของราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ยังเปิดขายอยู่ ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561 ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 14 ทำเล

 

หมายเหตุ

 

1.การแบ่งวิเคราะห์ทำเลตลาดที่อยู่อาศัยเป็นจำนวน 14 ทำเล (ตั้งแต่ตัวอักษร A ถึง N) และแบ่งเป็นทำเลย่อยจากทำเลหลักรวมจำนวนทั้งสิ้น 78 พื้นที่ (Zone) เป็นการแบ่งทำเลโดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ในด้านลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ รูปแบบการคมนาคม และสภาพภูมิประเทศ ที่ส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ
2.ข้อมูลนำเสนอภาพรวมด้านตลาดที่อยู่อาศัย เป็นข้อมูลที่เกิดจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ใช้นำเสนอในเว็บไซต์ ทุกที่ (www.Tooktee.com) เนื้อหาข้อความ และรูปภาพนำเสนอต่างๆ ที่แสดงทั้งหมดถือเป็น ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่น คัดลอก ดัดแปลง หรือ ทำซ้ำ หากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัดโดยตรง