Zone I : ใจกลางเมือง

 

ข้อมูลโซน I : ใจกลางเมือง (Inner City)

 

เป็น 1 ใน 14 โซนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย 5 โซนย่อย ได้แก่

I1: พหลโยธิน
I2: ปทุมวัน
I3: สุขุมวิท-พระราม 4
I4: ยานนาวา-สีลม
I5: พระนคร

 

ที่อยู่อาศัยอยู่ในโซน I : ใจกลางเมือง

 

ตำแหน่งที่ตั้ง : ทำเล I ตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายในการใช้พื้นที่ อาทิ เป็นย่านเมืองเก่า ย่านที่อยู่อาศัยชั้นดี รวมไปถึงเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District: CBD) โดยมีพื้นที่ด้านเหนือเลียบคลองบางซื่อระหว่างถนนพระรามที่ 6 และถนนวิภาวดีรังสิต ไปจรดพื้นที่บริเวณคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยา ในแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ด้านทิศตะวันตกตั้งแต่แนวเส้นแม่น้ำเจ้าพระยา เขตพระบรมมหาราชวัง ไปจรดฝั่งจะวันออกเลียบทางพิเศษเฉลิมรัช เขตวัฒนา

 

 

สัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่

 

ตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังเปิดขายในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียม คิดเป็นเกือบ 100% หรือเกือบทั้งหมดของจำนวนที่อยู่อาศัยที่ยังเปิดขายในพื้นที่ ที่อยู่อาศัยประเภทอื่นเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น (ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561)

 

 

ราคาเฉลี่ยบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียมที่ยังเปิดขายอยู่ในพื้นที่

 

(ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2560)

ราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยต่อหน่วย

 

บ้านเดี่ยว 39.211 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 9.274 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยราคาทั้ง 14 โซนในกรุงเทพฯและปริมณฑล
บ้านเดี่ยว 7.054 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 3.704 ล้านบาท

 

 

 

สรุปภาพรวมตลาด

 

ราคาเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 1

ราคาเฉลี่ยรวมในพื้นที่ สูงเกือบ 6 เท่า ของราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ยังเปิดขายอยู่ ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561 ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 14 ทำเล

 

หมายเหตุ

 

1.การแบ่งวิเคราะห์ทำเลตลาดที่อยู่อาศัยเป็นจำนวน 14 ทำเล (ตั้งแต่ตัวอักษร A ถึง N) และแบ่งเป็นทำเลย่อยจากทำเลหลักรวมจำนวนทั้งสิ้น 78 พื้นที่ (Zone) เป็นการแบ่งทำเลโดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ในด้านลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ รูปแบบการคมนาคม และสภาพภูมิประเทศ ที่ส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ
2.ข้อมูลนำเสนอภาพรวมด้านตลาดที่อยู่อาศัย เป็นข้อมูลที่เกิดจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ใช้นำเสนอในเว็บไซต์ ทุกที่ (www.Tooktee.com) เนื้อหาข้อความ และรูปภาพนำเสนอต่างๆ ที่แสดงทั้งหมดถือเป็น ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่น คัดลอก ดัดแปลง หรือ ทำซ้ำ หากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัดโดยตรง