Zone M : ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล

 

ข้อมูลโซน M : ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล

 

เป็น 1 ใน 14 โซนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมนฑล ประกอบด้วย 5 โซนย่อย ได้แก่

M1: ตลิ่งชัน
M2: วงแหวน-บางแวก
M3: ทวีวัฒนา-พุทธมณฑลสาย 4
M4: นครชัยศรี
M5: สาย 7-ปิ่นเกล่า-เพชรเกษม

 

ที่อยู่อาศัยอยู่ในโซน M : ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล

 

ตำแหน่งที่ตั้ง : ทำเล M ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ พื้นที่ส่วนหนึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครปฐม ถนนเส้นหลักของคนในพื้นที่นี้คือ ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) ขอบเขตพื้นที่จากเส้นถนนบรมราชชนนีจรดถนนเพชรเกษม ฝั่งสามพราน เชื่อมต่อครอบคลุมพื้นที่ถนนพุทธมณฑลสาย 1-8 ในพื้นที่

 

 

สัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่

 

สัดส่วนของจำนวนที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบและโครงการแนวสูงค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยคอนโดมิเนียมหรือโครงการแนวสูงมีจำนวนเกือบครึ่งหนึงของจำนวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยทั้งหมดในพื้นที่ รองลงมาเป็นที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว (ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561)

 

 

ราคาเฉลี่ยบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียมที่ยังเปิดขายอยู่ในพื้นที่

 

(ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2560)

ราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยต่อหน่วย

 

บ้านเดี่ยว 13.713 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 2.184 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยราคาทั้ง 14 โซนในกรุงเทพฯและปริมนฑล
บ้านเดี่ยว 7.054 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 3.704 ล้านบาท

 

 

 

สรุปภาพรวมตลาด

 

ราคาเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 5

ราคาเฉลี่ยรวมในพื้นที่ สูงเกือบ 1.5 เท่า ของราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ยังเปิดขายอยู่ ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561 ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 14 ทำเล

 

หมายเหตุ

 

1.การแบ่งวิเคราะห์ทำเลตลาดที่อยู่อาศัยเป็นจำนวน 14 ทำเล (ตั้งแต่ตัวอักษร A ถึง N) และแบ่งเป็นทำเลย่อยจากทำเลหลักรวมจำนวนทั้งสิ้น 78 พื้นที่ (Zone) เป็นการแบ่งทำเลโดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ในด้านลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ รูปแบบการคมนาคม และสภาพภูมิประเทศ ที่ส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ
2.ข้อมูลนำเสนอภาพรวมด้านตลาดที่อยู่อาศัย เป็นข้อมูลที่เกิดจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ใช้นำเสนอในเว็บไซต์ ทุกที่ (www.Tooktee.com) เนื้อหาข้อความ และรูปภาพนำเสนอต่างๆ ที่แสดงทั้งหมดถือเป็น ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่น คัดลอก ดัดแปลง หรือ ทำซ้ำ หากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัดโดยตรง