รู้ยัง??? ที่ดินตรงไหน คือ EEC บ้าง

        เราคงจะเคยได้ยินคำว่า EEC หรือ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) จากข่าวหรือบทความกันอย่างหนาหู ว่า “รัฐบาลจะมีการส่งเสริมอุสาหกรรมในเขต EEC” รวมไปถึง “เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะปลดล็อกต่างชาติในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน” เป็นต้น 

.

    แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า EEC คือที่ดินบริเวณส่วนใดบ้าง ซึ่งหากพิจารณาตามประกาศพรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 จะมีเนื้อความว่า พื้นที่ใน EEC นี้ “ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัด อื่นๆ ที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง”

.

ซึ่งคำว่าครอบคลุมพื้นที่ แต่ไม่ใช่ทุกพื้นที่ 100%

.

ภาพขอบเขตพื้นที่ 3 จังหวัดสำคัญของ EEC

ที่มา: ทีมงาน Tooktee

ตรงไหนคือเขตพัฒนาพิเศษ ???

        พิจารณาจากการรายชื่อเขตส่งเสริมที่ประกาศแล้ว ของเว็บไซต์ https://www.eeco.or.th/ ซึ่งปัจจุบันจะพบว่ามีเขตที่ได้รับการส่งเสริมทั้งหมดจำนวน 24 เขต (อัพเดดข้อมูลวันที่ 10 เม.ย. 2562)

.

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 และ 7 พ.ค. 2561 โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าพื้นที่อยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกทั้ง 3 จังหวัด ดังนี้

ภาพพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนใน EEC

 

ภาพพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

จะสังเกตได้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีเพียงพื้นที่เดียวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คือ นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2

ภาพพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชลบุรี

ภาพพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดระยอง

ที่มา: ทีมงาน Tooktee

        ปัจจุบันได้มีการกำหนดพื้นที่ดินที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมประมาณเกือบ 9.9 หมื่นไร่ อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด ภาคตะวันออก

.

โดยจังหวัดที่ได้รับอนุมัติอันดับหนึ่งเป็นพื้นที่ภายในจังหวัดระยอง (57%) รองลงมาเป็นจังหวัดชลบุรี (43%) และจังหวัดฉะเชิงเทรา (1%) ตามลำดับ

 

ตารางสรุปข้อมูลได้รับอนุญาตเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) รายจังหวัด

 

จังหวัด

พื้นที่ (ไร่)

% สัดส่วน

ะยอง

             55,851

57%

ชลบุรี

             42,022

43%

ฉะเชิงเทรา

                 841

1%

รวม

          98,715

100%

 

                           ที่มา: สรุปข้อมูลจาก www.eeco.or.th

.

ทั้งนี้ หากมีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตรับการส่งเสริม จะได้สิทธิพิเศษต่างๆ สรุปได้ดังนี้

.

     1.    “ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตได้ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน” หรือสรุปโดยนัยก็คือ ชาวต่างชาติจะสามารถถือครองที่ดินได้ (ระยะเวลาสูงสุดสัญญา 50+49 ปี หรือรวม 99 ปี) 

.

ซึ่งหากไม่ใช่พื้นที่ในเขตส่งเสริมฯ ปัจจุบันต่างด้าวหรือชาวต่างชาตินี้ การได้มาของที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยได้จะต้องไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีเงื่อนไขคือ จะต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

.

     2.        ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นคนต่างด้าว ได้รับการยกเว้นจากการจำกัดสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดซึ่งตามกฎหมายอาคารชุด ซึ่งตามปกติคนต่างด้าวหรือชาวต่างชาตินี้ มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ไม่เกิน 49% ของเนื้อที่ห้องชุดในอาคารชุดนั้นๆ 

.

โดยสิทธิพิเศษที่เพิ่มให้ในเขต EEC นี้จะทำให้ต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดนั้นๆ ได้เกินครึ่ง นั่นเอง

.

ซึ่งท่านสามารถเช็คพื้นที่ที่ประกาศ EEC ได้จาก  https://www.eeco.or.th/content/รายชื่อเขตส่งเสริมที่ประกาศแล้ว นี้

           อย่างไรก็ตามหากท่านไม่มีที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ ECC ก็อย่าได้เสียใจไป เนื่องจากความเจริญก็สามารถกระจายอยู่ในพื้นที่รอบๆ ได้ (แต่ไม่ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับ EEC) โดยทางโครงการฯ ได้มีการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อันได้แก่ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนาทางหลวง รวมไปถึงการพัฒนาสนามบินในพื้นที่ให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ได้ ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

.
    รวมไปถึงเกิดการจ้างงานในพื้นที่ โดยทางโครงการ EEC คาดการณ์ว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ถึง 100,000 คนต่อปี ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไป ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นต้น

.

การส่งเสริมประเภทอุตสาหกรรมใดๆ จะสอดคล้องกับการขออนุญาตของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนั้นๆ โดยสามารถดูรายละเอียดสรุปได้จากตารางด้านล่าง

ตารางสรุปประเภทอุตสาหกรรมที่ได้ส่งเสริม แยกพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ที่มา: สรุปข้อมูลจาก www.eeco.or.th

           ทั้งนี้การเกิดโครงการ EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จากที่ได้กล่าวมา จะส่งผลประโยชน์หรือผลกระทบขึ้นจริงต่อคนในพื้นที่มากน้อยเพียงไร ก็ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตามเม็ดเงินในการลงทุนนี้ จะส่งผลต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างแน่นอน

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.eeco.or.th/

คำค้น: #ลงทุนEEC
#EEC #ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก #ที่ดิน #อุตสาหกรรม #การลงทุน

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

รายการ