ทำเล Eastern Economic Corridor (EEC)


ทำเลระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก EEC

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว

.

โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (ที่มาจากลิงค์ https://www.eeco.or.th)

.

ภาพรวมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นี้ ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ สนามบิน รถไฟความเร็วสูง รวมไปถึงกำหนดเขตส่งเสริมการลงทุน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่

.

เนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตส่งเสริมการลงทุนทำให้ ปัจจุบันบริเวณ EEC เป็นทำเลที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำเล/เขตที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทำให้ที่ผู้ประกอบการ อยู่อาศัย หรือพำนักในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบกิจการ อยู่อาศัย หรือพำนักเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดได้ อาทิ สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์ และการเช่าที่ดิน ของคนต่างด้าว และสิทธิในการนำคนต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นต้น

.

ซึ่งมีรายละเอียดทำเลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนดังนี้

.

พิจารณาจากการรายชื่อเขตส่งเสริม ปัจจุบันจะพบว่ามีเขตที่ได้รับการส่งเสริมแล้วทั้งหมดจำนวน 24 เขต (อัพเดดข้อมูลวันที่ 23 เม.ย. 2562) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 และ 7 พ.ค. 2561 โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าพื้นที่อยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกทั้ง 3 จังหวัด ดังนี้

.

รายชื่อเขตที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

No. รายชื่อนิคม ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
1 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ชลบุรี
2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2 ชลบุรี
3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
4 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
6 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
7 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 จังหวัดระยอง ระยอง
9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง, ชลบุรี
10 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
11 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) ชลบุรี
12 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
13 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
14 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4) จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
15 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
16 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี
17 นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
18 นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
19 นิคมอุตสาหกรรม ซีพี ระยอง ระยอง
20 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ชลบุรี
21 เมืองการบินภาคตะวันออก ระยอง
22 นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ระยอง
23 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 ระยอง
24 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ชลบุรี
25 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ระยอง


ที่มา: สรุปข้อมูลจาก www.eeco.or.th

.

ภาพพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนใน EEC (ทั้งหมด)


ภาพพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทรา


ภาพพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชลบุรี


ภาพพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดระยอง


 ที่มา: ทีมงาน Tooktee

ตารางสรุปข้อมูลได้รับอนุญาตเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) รายจังหวัดที่มา: สรุปข้อมูลจาก www.eeco.or.th

จังหวัด พื้นที่ (ไร่) % สัดส่วน
ระยอง 55,851 57%
ชลบุรี 42,022 43%
ฉะเชิงเทรา 841 1%
รวม 98,715 100%


คลิ๊กดูทำเลที่ได้รับอนุญาตส่งเสริมการลงทุนจาก Tooktee Template

จากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวทำให้เกิดกระตุ้นทั้งการลงทุน และการจ้างงานที่เป็นคนต่างด้าวภายในพื้นที่ อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย อันเนื่องมาจากการกิน การอยู่อาศัยของคนต่างด้าวที่เข้ามา ดังนั้นทีมงาน Tooktee จึงพิจารณาว่าทำเล EEC เป็นทำเลที่น่าสนใจและน่าจับตามองในอนาคต

เว็บไซต์อ้างอิง :

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

รายการ