ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ณ มีนาคม 2562

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือนมีนาคม 2562      

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนธันวาคม 2561 (ธันวาคม 2561-มีนาคม 2562)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม 2561-มีนาคม 2562 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +0.58% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต วัสดุฉาบผิว ส่วนวัสดุก่อสร้างที่ปรับลดลง ได้แก่ เหล็ก และสุขภัณฑ์ กลุ่มวัสดุที่ราคาคงที่ ได้แก่ ซีเมนต์ กระเบื้อง อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +0.58% (ผลจากการปรับเพิ่มขึ้น ของกลุ่มวัสดุ ไม้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต วัสดุฉาบผิว)

            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.35% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement3065.htm
วันที่ : 10 พ.ค. 2562
บทความที่เกี่ยวข้อง