คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียเท่าไหร่?
สำหรับยื่นในปี พ.ศ.2563

เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ว่าจะเป็นมรดกที่ดินต่างจังหวัด หรือ บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องเตรียมตัวเสียภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม 2562 และจะเริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเสียภาษีต่างกันขึ้นอยู่กับประเภท บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินอีกด้วย แถมยังมีรายละเอียดยิบย่อย เช่น มีสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาในช่วง 2 ปีแรก มีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีในช่วง 3 ปีแรกสำหรับ ที่ดินเพื่อการเกษตรที่เป็นบุคคลธรรมดา และอื่นๆ
รายละเอียดเหล่านี้อาจจะฟังดูยุ่งยากสำหรับเจ้าของที่ดิน หรือ ผู้ที่สนใจทั้งหลาย Tooktee จึงได้พัฒนาโปรแกรมคำนวณ คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใครต้องเสียภาษีเท่าไหร่บ้าง? มาให้คุณแล้ว!! มาลองคำนวณกันเลย

อ่านเพิ่ม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สรุปแล้วเสียภาษียังไง ถ้าไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้น >>

บาท

* บ้านหลังหลัก (บ้านที่เจ้าของมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ได้สิทธิการลดหย่อน


มูลค่า(ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี ภาษี(บาท)
มูลค่า(ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี ภาษี(บาท)

** สิ่งปลูกสร้างและที่ดินที่เป็นของบุคคลธรรมดา จะได้รับการลดหย่อนฐานภาษีในช่วง 2 ปีแรก (ปี 2563-2564)

** ที่ดินเพื่อการเกษตรที่เป็นของบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีในช่วง 3 ปีแรก (ปี 2563-2565)

Graph Drop

แต่ รัฐบาลได้มีมาตรการลดหย่อนภาษีในช่วง 3 ปีแรก ต้องการคำนวนภาษีหลังการลดหย่อนหรือไม่


มาตรการบรรเทาภาระภาษี

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 97 รัฐได้มีมาตรการบรรเทาภาระภาษี ในช่วง 3 ปีแรก (ปี 2563-2565) คำนวนจากการนำยอดภาษีที่ต้องชำระในปีนี้ ไปหักลบกับภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่ที่ได้จ่ายไปในปีก่อนหน้า แล้วนำส่วนต่างที่ได้มาลดจนเหลือเพียง 25%, 50% และ 75% ของภาษีที่จ่ายเพิ่ม ในปีที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

บาท

สรุปจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

สรุปภาษีที่คุณจำเป็นต้องจ่ายภายในปีนี้เป็นจำนวน

0
บาท
สรุปจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

***ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2562 นายเอ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่จำนวน 100 บาท โดยเมื่อมีมาตรการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 นายเอ คำนวณภาษีได้จำนวน 120 บาท เพิ่มจากที่ต้องจ่ายเดิมในปีก่อนหน้าจำนวน 20 บาท ทั้งนี้มาตรการบรรเทาภาระภาษีกำหนดให้ในปีแรกคำนวณภาษีเพียง 25% ของส่วนที่เกิน

ดังนั้นในปี 2563 นายเอ จะจ่ายภาษีคิดเป็น 100 บาท (ภาษีที่จ่ายปี 2562) + 5 บาท (ส่วนเกิน 20 x 25%) = 105 บาท ซึ่งจำนวน 105 บาท คือเงินที่จะต้องจ่ายในปี 2563