นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

บริษัท แอเรีย ว้าว จำกัด (“เรา”) ประกอบธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาเว็บไซต์และแอผพลิเคชันให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ (www.tooktee.com) และแอปพลิเคชัน TOOKTEE โดยเราเคารพสิทธิความเป็น ส่วนตัวของผู้ใช้งาน (“ท่าน”) เราจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายให้ท่านทราบว่าข้อมูล ส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวมมา เหตุผลที่เรารวบรวมข้อมูล วิธีที่จะขอข้อมูลจากเรา ปรับปรุง แก้ไข และลบข้อมูลนั้น

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ข้อมูลดังต่อไปนี้คือข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่าน

 • เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่บอกเราว่าระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ท่านใช้คืออะไร ชนิดและเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชัน บราวเซอร์ของท่านคืออะไร ขนาดหน้าจอที่แสดงผลบนอุปกรณ์ของท่านมีขนาดเท่าไหร่ นอกจากนี้เรายังรวบรวมที่อยู่ IP ของท่าน ข้อมูลที่ใช้ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของท่าน และอื่นๆ
 • เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้งานของท่าน เช่น ข้อมูลที่แสดงต้นทางการเชื่อมโยงที่นำพาท่านมายังเว็บไซต์ของเรา ระยะเวลาและจำนวนการเข้าใช้งานของท่าน รวมถึงข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่ท่านทำขณะเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
 • การสร้างบัญชีผู้ใช้ เราจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เช่น อีเมลและรหัสผ่าน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เราได้ขอให้ท่านช่วยกรอกตามความสมัครใจในหน้าบัญชีผู้ใช้หลัก เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ ชื่อที่ทำงาน ที่อยู่ของท่าน ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน รูปโปรไฟล์ และรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านได้ยืนยันตัวตนกับเรา
 • ข้อมูลที่ท่านแสดงแก่เราเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโครงการหรือทรัพย์สินบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารที่ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ท่านกรอกในช่องรายละเอียดซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ในการจองเพื่อจะซื้อ หรือเช่า สินค้า หรือบริการต่างๆของเรา ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่เรา เพื่อให้ธุรกรรมที่ท่านต้องการจะทำดำเนินต่อไปได้ ข้อมูลการทำธุรกรรมเหล่านี้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดบนบัตรเครดิตของท่าน
 • ข้อมูลในเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา โดยท่านอาจจะ โพสต์ แสดงความคิดเห็น รีวิวโครงการ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย เช่น ชื่อ รูปโปรไฟล์ และอาจจะมีอยู่ในเนื้อหาที่ท่านได้สร้างขึ้น
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านที่สื่อสารกับเรา ไม่ว่าจะโดยอีเมลหรือโดยช่องทางติดต่ออื่นบนตัวเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เช่น เนื้อหาที่เป็นข้อความ หรือ ข้อมูลอื่นที่ไม่ได้แสดงผลออกมาให้ท่านเห็นที่เรียกว่าเมต้าเดต้าซึ่งติดอยู่ในเนื้อหาเหล่านั้นด้วย
 • เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์พกพาของคุณโดยใช้กลไกต่างๆ เช่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์และแคชของข้อมูลในแอปพลิเคชัน

การใช้งานข้อมูลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่เราหรือเรารวบรวมมา จะถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • นำไปใช้ในการให้บริการท่าน ตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และตามที่ท่านคาดหวังที่จะได้รับจากเรา
 • นำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้เหมาะแก่ลักษณะการใช้งานของท่าน
 • นำข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ มาใช้ในการสื่อสารกับท่านเพื่อ
  • ส่งข้อมูลข่าวสาร หรือประกาศที่เราคาดว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการได้รับรู้
  • แจ้งเตือนกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เพื่อรักษาประโยชน์ของท่าน
  • ส่งข้อมูลใดๆที่ท่านร้องขอเอาไว้กับเรา
 • นำข้อมูลของท่านมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ หรือพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
 • เราอาจส่งต่อข้อมูลของท่านให้บริษัทในเครือหรือบริษัทลูกของเรา แต่ข้อมูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถนำมาระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้อีก
 • ใช้เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือ โดยการตรวจสอบ ป้องกัน กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตรวจหาผู้ที่หลอกลวง ฉ้อฉล ประพฤติมิชอบ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
 • เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องทำกิจกรรมที่มีความละเอียดอ่อนสูงผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เช่น การทำนิติกรรม การทำธุรกรรม หรือการแก้ไขเนื้อหาที่มีความสำคัญ เช่น ราคา โปรโมชั่น เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประกอบการยืนยันตัวตนของท่านเอง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อป้องกันการลักลอบ การโจมตี การกระทำใดๆของผู้ไม่หวังดี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านแล้วท่านั้น เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือหรือบริษัทลูกของเรา เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามจุดประสงค์ที่อยู่ในนโยบายนี้ได้ นอกจากนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ
 • เพื่อการตรวจสอบการละเมิดที่เกิดขึ้น ตรวจจับ ป้องกัน ระบุการพฤติมิชอบ ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค
 • เพื่อป้องการอันตรายต่อสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยจากผู้ใช้ของเรา

นอกจากจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่บุคคลที่สามเด็ดขาด

การโอนถ่ายข้อมูลระดับชาติ

 • ข้อมูลที่เราเก็บมาอาจถูกจัดเก็บ เคลื่อนย้าย ส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
 • เราอาจส่งต่อข้อมูลไปยังประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ดีพอเทียบเท่ายุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย แต่เราก็ใช้มาตรฐานการคุ้มครองที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้
 • ท่านสามารถเขียนคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ร้องเรียนเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลกับเราได้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้เก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี ปลอดภัย และเราจะคอยปกป้องข้อมูลของท่านอยู่เสมอ ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รับมา เราจะคอยตรวจหา และบล็อกภัยคุกคามไม่ให้เข้าถึงข้อมูลและบัญชีผู้ใช้ของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีพฤติกรรมหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงบนบัญชีผู้ใช้ของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา จะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินกว่าที่จำเป็น เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านตามระยะเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล ดังนี้

 • เราเปิดช่องทางให้คุณลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาผ่านหน้าบัญชีผู้ใช้หลัก ข้อมูลพวกนั้นได้แก่
  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
  • ข้อมูลกิจกรรมที่หน้าจอกิจกรรมของท่าน
  • เนื้อหาประเภทรูปภาพและเอกสารที่แนบ
 • เราจะเก็บข้อมูลที่เราได้มาโดยอัตโนมัติไว้ไม่เกิน 9 เดือน เช่น ที่อยู่ IP ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ ขนาดหน้าจออุปกรณ์ ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์
 • เราจะนำข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ และแคชออกเมื่อผ่านไป 18 เดือน
 • ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ประกอบการยืนยันตัวตนของท่านจะถูกลบภายใน 1 เดือนหลังจากที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้
 • ข้อมูลบางอย่างเราอาจเก็บไว้นานกว่าเพื่อจุดประสงค์การใช้บางอย่าง เช่น ข้อมูลการชะระเงินของท่านแก่เพื่อเราอาจจะต้องใช้ในการทำบัญชี ข้อมูลประเภทนี่จะไม่ถูกลบแม้ท่านจะลบบัญชีผู้ใช้ของท่าน ข้อมูลที่ยังไม่ถูกลบแม้ท่านลบบัญชีผู้ใช้มีดังนี้
  • บันทึกทางการเงิน
  • บันทึกสื่อสารที่ท่านสื่อสารกับเราโดยตรง หรือสื่อสารกับผู้ใช้งานอื่น
  • ข้อมูลบางอย่างอาจถูกยืดระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
   • เหตุผลตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ
   • เหตุเชื่อว่าเป็นเอกสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อกฎหมาย
   • เหตุจำเป็นที่เราต้องนำไปใช้ในการต้อสู้คดีทางศาล เพื่อปกป้องสิทธิของเรา
   • เหตุที่ต้องใช้ประกอบการทำบัญชี

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เราจะรับผิดชอบดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย เกิดการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือเกิดการดัดแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่เราไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกันด้วย รหัสผ่าน และไฟล์วอล
 • ข้อมูลการเคลื่อนไหวทางการเงินบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของรา จะใช้เทคโนโลยีในการเข้ารหัสไว้ บุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าใจข้อมูลที่เราบันทึกไว้ได้
 • ท่านต้องเป็นผู้ต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราไว้ด้วยตัวของท่านเอง เราไม่มีระบบการขอรหัสผ่านของท่านในส่วนอื่นของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ยกเว้นขณะที่ท่านเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้เท่านั้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา เราจะประกาศนโยบายที่ได้ทำการแก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ของเรา ท่านควรเข้ามาอ่านนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าคุณรู้และเข้าใจนโยบายนี้ เราอาจแจ้งเตือนการแก้ไขนโยบายของเราไปยังอีเมลหรือไปยังระบบข้อความส่วนตัวของท่าน

สิทธิของท่าน

ท่านสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของท่านที่เรามีแก่ท่านได้ การดำเนินการดังกล่าวมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ท่านต้องเป็นผู้เสียค่าใช่จ่ายในการส่ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการส่งแบบใด (เฉพาะค่าบริการส่ง เราไม่ได้คิดค่าบริการในการจัดหาและทำข้อมูล)
 • ท่านต้องแสดงเอกสารตามที่เราร้องขอ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจริง ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเรียกแค่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต และใบเสร็จค่าใช้จ่ายอะไรก็ได้ ที่มีชื่อและที่อยู่ของท่าน

อย่างไรก็ตามเราอาจยังคงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเอาไว้ เพราะเป็นการทำตามคำสั่งของกฎหมาย

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรามีลิงค์เชื่อมโยง ไปยัง เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น และเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การปรับปรุงข้อมูล

โปรดแจ้งให้เราทราบ หากข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เรามีจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง นอกเหนือจากข้อมูลที่ท่านสามารถแก้ไขได้เองบนหน้าบัญชีผู้ใช้

คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลระบุตัวตน (อยู่ในรูปแบบของตัวอักษรและตัวเลข) ที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมายัง เบราว์เซอร์ทุกครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อคุณกลับไปเว็บไซต์เดิมอีกครั้ง คุกกี้จะยอมให้เว็บไซต์นั้นจดจำเบราว์เซอร์ของคุณไว้ นอกจากนี้คุกกี้ยังจดจำการตั้งค่าบนเว็บไซต์ของท่านไว้ ทำให้ท่านไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ หรือตั้งค่าใหม่อีกรอบ

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสตริงอักขระซึ่งส่งมายังคอมพิวเตอร์ของคุณเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อกลับไปที่เว็บไซต์เดิมอีกครั้ง คุกกี้จะยอมให้เว็บไซต์นั้นจดจำเบราว์เซอร์ของคุณไว้ คุกกี้อาจจัดเก็บค่ากำหนดของผู้ใช้และข้อมูลอื่นๆ ไว้ คุณกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ อาจทำงานผิดปกติหากไม่มีคุกกี้

เราใช้กูเกิ้ล อนาไลซิส และ กูเกิล แอดเวิดส์ บนเว็บไซต์ของเรา เราใช้เพื่อจดจำเมื่อผู้ใช้งาน ติดตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน ใช้เพื่อจดจำระบบการสั่งจอง สั่งซื้อ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ช่วยวิเคราะห์การใช้งาน ดูแลเว็บไซต์ ป้องกันอันตรายและเพิ่มระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์

บราวเซอร์ส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้คุณปิดกั้นคุกกี้ได้ เช่น

 • ใน Firefox เวอร์ชั่น 63 คุณปิดคุกกี้ ได้ด้วยการกดปุ่ม “เครื่องมือ” บนเมนู --“ตัวเลือก”–“ความเป็นส่วนตัวเบราว์เซอร์”–-ใต้หัวข้อ “คุกกี้และข้อมูลไซต์.--เลือกหัวข้อ “ปิดกั้นคุกกี้และข้อมูลไซต์”
 • ใน Chrome เวอร์ชั่น 65 คุณปิดคุกกี้ ได้โดยการ เข้าไปที่เมนู “การตั้งค่า”—กดปุ่ม (ขีดสามขีด)ที่อยู่ซ้ายบน --- “ขั้นสูง” --ใต้หัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย”--“ตั้งค่าเนื้อหา”—“คุกกี้”—เลื่อนปุ่มขวามือของหัวข้อ “อนุญาตให้ไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้” ไปทางซ้าย

การปิดกั้นคุกกี้ อาจส่งผลให้เว็บไซต์บางเว็บใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ หากคุณปิดคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์บางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา

ท่านสามารถลบข้อมูลคุกกี้ ที่เก็บอยู่ในเว็บไซต์ของท่าน ตัวอย่างเช่น

 • ใน Firefox เวอร์ชั่น 63 คุณปิดคุกกี้ ได้ด้วยการกดปุ่ม “เครื่องมือ” บนเมนู --“ตัวเลือก”–“ความเป็นส่วนตัวเบราว์เซอร์”–-ใต้หัวข้อ “คุกกี้และข้อมูลไซต์.— กด “ล้างข้อมูล..”
 • ใน Chrome เวอร์ชั่น 65 คุณปิดคุกกี้ ได้โดยการ เข้าไปที่เมนู “การตั้งค่า”—กดปุ่ม (ขีดสามขีด)ที่อยู่ซ้ายบน --- “ขั้นสูง” --ใต้หัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย”--“ล้างข้อมูลการท่องเว็บ”—“ล้างข้อมูล”

การล้างคุกกี้ อาจส่งผลให้คุณต้องตั้งค่าเว็บไซต์ทุกเว็บใหม่ และท่านอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์บางอย่างบนเว็บไซต์ของเราได้

อัพเดทล่าสุดเมื่อ

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561