ดูกันจะ ๆ ร่างผังเมืองอีอีซี (EEC) หน้าตาเป็นอย่างไร

ผังเมืองอีอีซี (EEC) หน้าตาเป็นอย่างไร...ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ได้เริ่มมีการออกกฎหมาย ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC) นั้น ก็เปรียบเสมือนกับการสตาร์ทเดินเครื่องยนต์โปรเจคอีอีซี (EEC) ซึ่งจากการทำงานของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอ-อก (สกพอ.) ที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการต่าง ๆ มากมาย อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ การออกใบอนุญาตเขตส่งเสริมการลงทุน รวมไปถึงการออกกฎหมายปลดล็อคข้อกฎหมายในพื้นที่ ทั้งด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านสิทธิการถือครองที่อยู่อาศัยอีอีซี (สำหรับชาวต่างชาติ) ทำให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองคอนโดอีอีซีได้ 100% เป็นต้น

ซึ่งปัจจุบันได้มาถึงส่วนที่เป็นกระบวนการสำคัญในการกำหนดกรอบครอบคลุมการพัฒนาในพื้นที่ ที่เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนา นั่นคือ ขั้นตอนการออกผังเมือง EEC ที่จะครอบคลุมการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา
.
แต่ท่านรู้หรือไม่ ???
จากการที่มีการวางแผนครอบคลุมถึง 3 จังหวัด ผังเมืองนี้ครอบคลุมพื้นที่ผังเมืองเดิมที่ประกาศใช้แล้วจำนวนเท่าไหร่???
.
คำตอบก็คือ           ผังเมืองรวมจังหวัด 3 ผัง

ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 29 ผัง (แบ่งออกเป็น ฉะเชิงเทรา 8 ผัง ชลบุรี 10 ผัง และระยอง 11 ผัง)

"รูปบทความ ดูกันจะ ๆ ร่างผังเมืองอีอีซี (EEC) หน้าตาเป็นอย่างไร"
                                                                                                         ที่มา กรมโยธาธิการและผังเมือง                                   

ภาพการวางผังเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

โดยนับได้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ ระดับภูมิภาค ในด้านการวางแผนรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตกว่า 20 ปี (2560 – 2580) มีพื้นที่ถึง 8,291,250 ไร่ โดยในปี 2560 มีประชากร 4,015,168 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2580 จะมีประชากรเพิ่มเป็น 6,006,380 คน

จากช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีประกาศร่างผังเมืองอีอีซี (EEC) ให้ประชาชนได้ศึกษาและเกิดการทำประชาพิจารณ์ขึ้น อย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระของร่างผังเมืองอีอีซี (EEC) นี้ สามารถสรุปแบ่งพื้นที่พัฒนาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พื้นที่พัฒนาเมือง พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม พื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม และ พื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 "รูปบทความ ดูกันจะ ๆ ร่างผังเมืองอีอีซี (EEC) หน้าตาเป็นอย่างไร"

            จาก 4 กลุ่มการพัฒนาพื้นที่ ก็ได้แบ่งย่อยออกเป็น 11 ประเภท การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้

11 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

-             ที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม (สีแดง)

-             ที่ดินประเภทชุมชนเมือง (สีส้ม)

-             ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง (สีเหลืองอ่อน)

-             ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง (สีขาว)

-             ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  (สีน้ำตาล)

-             ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ (สีม่วง)

-             ที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม (สีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว)

-             ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม (สีเขียวอ่อน)

-             ที่ดินประเภทที่พระราชกฤษฏีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีเขียว)

-             ด้วยที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

-             ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม (สีเขียวมีเส้นทแยงสีฟ้า)
 

"รูปบทความ ดูกันจะ ๆ ร่างผังเมืองอีอีซี (EEC) หน้าตาเป็นอย่างไร"

                                                               ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/842503  

            ข้อสังเกตจากร่างผังเมืองอีอีซี (EEC) ดังกล่าว คือ จะมีการใช้คำอธิบายประเภทแตกต่างจากรูปแบบผังเมืองในปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์กลางพาณิชยกรรม ชุมชนเมือง และชุมชนชนบท เป็นต้น ซึ่งปกติจะใช้คำอธิบายเช่น พื้นที่ชุมชน (สีชมพู) สำหรับผังเมืองรวมจังหวัด และอาจะป็นพื้นที่พาณิชยกรรม (สีแดง) พื้นที่อยู่อยู่อาศัย (สีเหลือง) สำหรับผังเมืองเฉพาะ โดยอาจเป็นการกำหนดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยอีอีซี ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับการวางแผนของอีอีซี EEC 

รวมไปถึงได้มีคำอธิบายพื้นที่ประเภทใหม่เพิ่มเข้ามา เช่น ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เป็นต้น เพื่อเจาะกลุ่มกิจกรรมด้านเขตส่งเสริมธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด โดยร่างผังเมืองใหม่นี้จะทำให้พื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิม มีพื้นที่รวม 45,000 ไร่ เป็น 70,000 ไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 26,000 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.55 เท่าเลยทีเดียว

            อย่างไรก็ตามร่างผังเมืองอีอีซีใหม่นี้ยังอยู่ในช่วงร่างพิจารณา และจะมีการประกาศบังคับใช้ในอนาคตต่อไป ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีข้อสรุปที่เป็นเนื้อหาสาระของผังเมืองใหม่จะส่งผลต่อที่อยู่อาศัยในเขตอีอีซี (EEC) ไปในทิศทางไหน อย่างไร ซึ่งหากท่านใดสนใจข่าวสารด้านอีอีซี (EEC) ก็สามารถกดติดตามข่าวสารดี ๆ ที่อัพเดตกันจากเว็บไซต์ Tooktee.com ได้เลยนะครับ

อ้างอิง

https://www.prachachat.net/economy/news-357325
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/842503

เว็บไซต์อ้างอิง :

#ผังเมือง #ร่างผังเมืองอีอีซี #อีอีซี #EEC #ที่อยู่อาศัยอีอีซี

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง
รายการ