สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

* ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์2
* สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรค์ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของการตลาดการค้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์ แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือ เศรษฐกิจ
* ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสาร ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
* ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมจากสมาชิก
* ส่งเสริมคุณภาพธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่สมาชิกเป็นผู้แทนจำหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวินัยและปรับปรุงระบบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
* ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
* ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิง เป็นครั้งคราว
* ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
* ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิก ในด้านสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นการค้าต้องห้าม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ สมาคมการค้า พ.ศ.2509

นโยบายของสมาคมฯ

นโยบายของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

* ผลักดันกฏหมายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และสาธารณชน
* ส่งเสริมวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดการอบรมและสัมมนา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและเสริมสร้างจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
* ส่งเสริมการซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์ โดยนำระบบเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์
* ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
* เสริมสร้างบทบาทอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน

สมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย มีประเภทสมาชิก 5 ประเภท

1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
2 สมาชิกสมทบได้แก่บุคคลธรรมดาที่ประกอบวิสาหกิจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ในความรับผิดชอบของสมาชิกสามัญ
3 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้าอุตสาหกรรม หรือการเงิน อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4 สมาชิกวุฒิ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และถือบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ จบปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตามมติคณะกรรมการ และจะต้องผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรระดับสูงจากสถาบันที่สมาคมให้การรับรอง
5 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้า เป็นสมาชิกและผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

* จัดทำวารสารสมาคมฯ เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ และสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทาง web site ชื่อ www.treba.or.th
* การเข้ารับการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้และโอกาสทางธุรกิจในอัตราพิเศษ (หรือฟรีในบางโอกาส)
* สิทธิในการเข้ารับการฝึกอบรมทางด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (ในอัตราพิเศษกว่าบุคคลภายนอกทั่วไป)
* โอกาสทางธุรกิจจากการที่สมาชิกจะมีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดนายหน้าร่วม (CO-BROKERAGE MARKETING SESSION)
* สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงความร่วมมือกับ NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS (NAR) ในอนาคต
* สิทธิประโยชน์อื่น

 

นายประวิทย์ อนุศิริ (นายกสมาคมฯ) กรรมการผู้จัดการ บจก.เอสเตท สตาร์ทอัพ

นายประวิทย์ อนุศิริ
(นายกสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอสเตท สตาร์ทอัพ

เว็บไซต์อ้างอิง : remax.co.th

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง
รายการ