ขั้นตอนการโอนบ้าน 2566 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการโอนบ้านมือสอง หรือที่ดิน เตรียมความพร้อมในวันนัดการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน -เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการทำธุรกรรม การเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วน จึงช่วยให้ไม่เสียเวลา และสามารถทำการโอนบ้านได้อย่างง่ายดาย และราบรื่นมากขึ้น

ก่อนการเตรียมตัวไปโอนบ้านที่กรมที่ดิน ต้องเตรียมเอกสารอะไร? ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่? Tooktee รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว สรุปขั้นตอนการโอนบ้าน 2566

 

เตรียมความพร้อมในวันนัดโอนกรรมสิทธิ์
 


 

 

 

 

 

ขั้นตอนการโอนบ้าน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ กรมที่ดิน >> https://eqlands.dol.go.th/

การพิจารณา

- ยืนคําขอ

- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที่ดิน และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

- รับคําขอและสอบสวนคู่กรณีตรวจอายัด

- ทําสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงและแก้ทะเบียน

- คู่กรณีลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง

- ประเมินราคาทุนทรัพย์คำนวณค่าใช้จ่าย/ผู้ขอชำระเงิน

การพิจารณา

- เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบเรื่อง

- เรียกคู่กรณีสอบสวนก่อนการจดทะเบียน

- เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียน/ประทับตราประจำตำแหน่งใน/ประทับตราประจำตำแหน่งในสัญญาบันทึกข้อตกลง

ในหนังสือแสดงสิทธิที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

- แจกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดและสัญญา

- ผู้ขอตรวจสอบความถูกต้อง

 

 

 

เอกสารสำหรับบุคคลทั่วไป                                                โอนบ้านมือสอง คอนโด ที่ดิน

 1.โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 ฉบับจริง

 2.บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

 (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

 (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

 4.หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) 

 กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำการซื้อขายแทน  

 กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์มีคู่สมรส

 5.หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน  

 (กรณีสมรส)

 6.สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส

 (กรณีสมรส)

 7.สำเนาทะเบียนสมรส

 (กรณีสมรส)

 8.สำเนาทะเบียนหย่า

 (กรณีหย่า)


 

 

 

 เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 1.โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 ฉบับจริง

 2.หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

 3. หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์

 

 4.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด

 

 5.แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้น ส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว

 

 6.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน  จำกัด

 

 7.บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล

 

 8.รายงานการประชุมนิติบุคคล

 


 

 

 

 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการโอน

 ลำดับ  

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท/ ร้อยละ)

1

ค่าคําขอ (กรณีที่ดิน) แปลงละ 5 บาท

 ค่าธรรมเนียม 5 บาท

2

ค่าคําขอ (กรณีห้องชุด) ห้องชุดละ 20 บาท

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท

3

ค่าธรรมเนียม 2% ของราคาประเมิน

 ค่าธรรมเนียม 2%

4

ค่าธรรมเนียม 0.5 % ของราคาประเมิน (หมายเหตุ: (กรณีเป็นการโอนโดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทนระหว่าง บุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรส))

 ค่าธรรมเนียม 0.5%

5

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้โอนเป็นนิติบุคคลเสีย 1% ของราคาที่สูง กว่าระหว่างราคาประเมินกับราคาทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง (หมายเหตุ: (สําหรับค่าภาษีเงินได้หักณที่จ่ายกรณีผู้โอนเป็นบุคคล ธรรมดาคํานวณจากราคาประเมินตามวิธีการที่กําหนดในประมวล รัษฎากร))

 ค่าธรรมเนียม 1%

6

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีผู้โอนเป็นบุคคลธรรมดาเสีย 3.3% (รวมภาษีท้องถิ่น) ของราคาที่สูงกว่าระหว่างราคาประเมินกับราคาทุน ทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง (ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร

 ค่าธรรมเนียม 3.3 %

7

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีผู้โอนเป็นนิติบุคคลเสีย 3.3 % (รวมภาษี ท้องถิ่น) ของราคาที่สูงกว่าระหว่างราคาประเมินกับราคาทุนทรัพย์ ที่ผู้ขอแสดง

 ค่าธรรมเนียม 3.3 %

8

ค่าอากรแสตมปีกรณีผู้โอนเป็นบุคคลธรรมดาเสีย 0.5 % ของ | ค่าธรรมเนียม 0.5 % ราคาที่สูงกว่าระหว่างราคาประเมินกับราคาทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง (ถ้าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์) (สําหรับ กรณีผู้โอนเป็นนิติบุคคลไม่ต้องเสียเพราะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้ว)

 ค่าธรรมเนียม 0.5 %

9

ค่ามอบอํานาจ (กรณีที่ดิน) เรื่องละ 20 บาท

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท

10

ค่ามอบอํานาจ (กรณีห้องชุด) เรื่องละ 50 บาท

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท

11

ค่าพยานให้แก่พยาน (กรณีที่ดิน) คนละ 10 บาท

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท

12

ค่าพยานให้แก่พยาน (กรณีห้องชุด) คนละ 20 บาท

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท

 

และเพื่อให้เสร็จสิ้นการซื้อขายจริงๆ หลังจากโอนที่ดินพร้อมบ้านแล้ว ต้องโอนมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านด้วยจริงจะเรียบร้อยสมบูรณ์

ข้อมูล กรมที่ดิน


 

ใครไม่อยากพลาดความรู้ดี ๆ อย่างนี้ กดติดตามเพจ TOOKTEE AGENT PRO ไว้เลย
ความรู้บ้านมือสอง ขายบ้านมือสอง ซื้อขายบ้านมือสอง บ้านมือสอง
สนใจซื้อบ้านมือสองราคาพิเศษ หรือเป็นนายหน้าอสังหาฯอิสระ ผ่านระบบ Tooktee
สอบถาม Line : http://line.me/ti/p/~@tooktee
หรือ โทรศัพท์ : 0-2295-3905 ต่อ 125 

   

เว็บไซต์อ้างอิง :

#โอนบ้านมือสอง #กรมที่ดิน #การโอนกรรมสิทธิ์บ้าน #การโอนกรรมสิทธิ์บ้าน #ขั้นตอนการโอนบ้าน #ขั้นตอนการโอนบ้านที่กรมที่ดิน #ขั้นตอนโอนบ้าน #ค่าโอนบ้าน 2566 #ค่าโอนบ้านพร้อมที่ดิน 2565 #โอนบ้านมือสอง

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง
รายการ