อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI คืออะไร


01 / 04 / 2024

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI  จัดตั้งองค์กรแห่งนี้ก็เพื่อพัฒนาและผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระ ให้ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล  “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” จึงเป็นกระบวนการรับรองเพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับในความรู้ทักษะตลอดจนความสามารถที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคต

และที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนที่เคยขาดโอกาสทางการศึกษาและไร้ใบปริญญา ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพอาจทำให้คุณลืมใบปริญญาไปเลย!

  • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. คืออะไร

  • การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

  • อบรมออนไลน์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ กับ TPQI ฟรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. คือ หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และการให้การรับรองสมรรถนะเพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลโดยทั่วไปที่สนใจอาชีพนายหน้านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพเสริม มีลักษณะ ความประสงค์ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเป็น นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นบางครั้งบางคราว หรือเป็นอาชีพเสริม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเอง จะต้องดูแลต่อลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการดำเนินงานได้ในระดับต้น ที่มีองค์ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพนายหน้า มีความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบทำเล

เปิดรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รับคอมมิชชั่น 2-7 % 

ร่วมรับฟัง "โอกาสทางธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ กับ เครื่อข่าย Tooktee"

และเข้าร่วมเป็นตัวแทนรูปแบบอิสระกับเราในงาน รับจำกัด 50 ท่านเท่านั้น !!

??  วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

?? เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม : โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ชั้น 8 

คลิกลงทะเบียน : https://bit.ly/3nANsQr

สนใจเป็นสมัครเป็น agent กับเรา สอบถามผ่าน Line : @Tooktee >> https://line.me/R/ti/p/%40whn7789w

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์  (Qualification Pathways) 

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 1 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 1 จำนวน 1 หน่วยสมรรถนะ

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 1 ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้ เข้าใจภาษาไทยได้ดี

- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยหมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล

CB-0143-A : บริษัท โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด

CB-0095-A : บริษัท วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

CB-0262-A : บริษัท อี.ดี. เรียลเอสเตท จำกัด

CB-0119-A : บริษัท อีอาร์เอ พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด

  

อบรมออนไลน์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กับ TPQI

     โครงสร้างหลักสูตร

มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training)

35 นาที

มอดูลที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

21 นาที

มอดูลที่ 2 ข้อมูลทรัพย์สินเบื้องต้น

13 นาที

สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

13 นาที

สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

13 นาที

 

สามารถเข้าไปอบรม - ลงทะเบียนฟรีได้ที่เว็บไซต์ : https://e-training.tpqi.go.th/courses/152/info

 

เว็บไซต์อ้างอิง : https://tpqi-net.tpqi.go.th

#อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ #นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ #TPQI #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #คุณวุฒิวิชาชีพ

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

รายการ