บาท
ตร.ม.
บาท / ตร.ม.
บาท / ตร.ม.
บาท
บาท
* สำหรับผู้ขอสินเชื่อจากทางธนาคาร ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอก
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ: วิธีการคำนวณ

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หัก ณ ที่จ่าย) = ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านเกินหนึ่งปี) = 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
  • ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือธุรกิจเฉพาะ) = 0.50% ตามราคาซื้อขายแต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
  • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม (ค่าโอน) = 2 % จากราคาประเมินของกรมที่ดิน
  • ค่าจดจำนอง (กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน) = 1% ของมูลค่าที่จำนอง (จำนวนที่กู้ทั้งหมด)
  • จำนวนปีที่ถือครอง (ภาษีธุรกิจเฉพาะ/อากรแสตมป์) = คำนวณปีให้นับแบบวันชนวัน เช่น ผู้ขายมีชื่อบนโฉนด 1 ธ.ค. 2559 ต้องโอนหลังจาก 1 ธ.ค. 2560 ถึงจะนับเป็น 1 ปี คือ ต้องโอนตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
  • ค่าใช้จ่ายที่คำนวณบนเว็บนี้อาจจะคาดเคลื่อนกับค่าใช้จ่ายที่ท่านจะต้องชำระในวันโอน กรุณาปรึกษาสำนักงานที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอสังหาริมทรัพย์ของผู้ขายอีกครั้ง