สิทธิพิเศษ GoalGPS

บริษัท โกลจีพีเอส จำกัด ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ให้บริการระบบติดตามรถ ซึ่งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่มีคุณลักษณะ และระบบการทำงานเป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ สำหรับรถที่ใช่ขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ.2555 ประกาศกรมขนส่งทางบกฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ พ.ศ.2588

http://www.goalgps.net/

* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการใช้งานสิทธิพิเศษ

โครงการที่เข้าร่วม

  • ไม่มีโครงการเข้าร่วม
รายการทั้งหมด 0 รายการ